EP`ka się produkuje

No i ruszyliśmy w nowym składzie z nowym materiałem. Nowy teledysk do utworu „Skrzeble” inspirowany jest kaszubską melodią ludową ,a bazuje na tekście wiecznie dla nas żywego Bolesławia Leśmiana pod tym samym tytułem. Opowiada on nam o postaciach z demonologii kaszubskiej. W gwarze chełmińsko-dobrzyńskiej skrzebel to małe dziecko. W gwarze starokaszubskiej  skrzeblić oznacza „łkać”. Sam Leśmian sugeruje nam w przypisie do utworu, że mamy tu do czynienia z istotami mitologicznymi. Dla nas to po prostu niechrzczeńcy, czyli duchy tragicznie zmarłych przed chrztem dzieci.  Prze­nio­są one Was w prze­peł­nio­ny za­bo­bo­nem świat daw­ne­go Po­mo­rza, które dzię­ki Oska­ro­wi Kol­ber­go­wi, Ge­rar­do­wi La­bu­dzie, Je­rze­mu Sam­po­wi, Je­rze­mu Tre­de­ro­wi i wielu, wielu innym wy­bit­nym na­ukow­com, et­no­gra­fom i po­etom za­świe­ci znów bla­skiem daw­nej przeszłości. Klip we­dług po­my­słu Ma­cie­ja Mi­chal­skie­go opo­wia­da hi­sto­rię dwóch po­róż­nio­nych w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach sióstr, któ­rych pla­no­wa­na ze­msta nie­ocze­ki­wa­nie zmie­nia tor.  Sin­gel „Skrze­ble”, do­stęp­ny na iTu­nes, otwie­ra pię­cio­utwo­ro­we wy­daw­nic­two „Muzyka psy­cho­ak­tyw­ne­go sto­le­ma”, bę­dą­ce jed­no­cze­śnie za­po­wie­dzią dłu­go­gra­ją­cej płyty „Oby­cza­je śmier­tel­ne”.

IMG_3393 kadr